Login    Register    Itams   All Fabrics

올 패브릭


화살표 화살표
STYLE WITH
미소 크림로즈쉐비 풀커버 3인 패브릭소파
850,000원
오페라 크림로즈쉐비 풀커버 3인 패브릭소파
920,000원


그래픽 챕터2 컬렉션
그래픽 챕터2 컬렉션

  상담문의
상품코드 0058_00012
모델명 그래픽 챕터2 컬렉션
수량선택
 
no. 슬로건 #01
 
 
 
새롭게 선보이는 면 꽃무늬 패턴입니다.
 
이미지 중간 중간 앞전에 보여드렸던 패브릭도 함께 구성되어있습니다.
 
Cotton 100% 면원단으로, 도톰하면서 부드럽습니다.
 
 

 
no. 심벌 #01
 

 
no. 컨셉 #01
 

 
no. 챠트 #01
 

 
no. 가이드 #01
 

 
no. 이미지 #01

 
 
no. 브랜딩 #03
 

 
no. 컴포지션 #03
 

 
no. 슬로건 #02
 

 
no. 심벌 #02
 

 
no. 컨셉 #02
 

 
no. 챠트 #02
 
 
 
no. 가이드 #02
 
 


 
no. 이미지 #03

 
 
no. 브랜딩 #03
 

 
no. 컴포지션 #01
 

 
no. 슬로건 #03
 
 

 
no. 심벌 #03
 

 
no. 컨셉 #03
 

 
no. 챠트 #03
 

 
no. 가이드 #03

 

 


 
no. 이미지 #04
 

 
no. 브랜딩 #02

 
no. 컴포지션 #02
 


  • Dry Clean Only
  • Do Not Tumble Dry
  • Warm Iron
  • Do Not Bleach